Demo Software UDSoft

Software UDSoft

ระบบ จัดการ Unstructure Data หรือ Content ที่อยู่ในองค์กรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆ SpreadSheets, รูปภาพ, ไฟล์เสียง ไฟล์ Video ต่างๆ, Electronic Form หรือแม่แต่กระทั้งไฟล์ที่มีนามสกุลอะไรก็ตาม คุณสามารถ Upload File Download File ของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาคุณสามารถแชร์ไฟล์กับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของคุณได้อย่างสะดวก

UDSoft Demo

Live Demo UDSoft