Feature Integration

Map Area Link

ระบบสามารถ Link เอกสารกับ MapScanning Solution

สามารถนำเข้าเอกสารผ่านเครื่อง Scan ได้Viewer

สามารถค้นหาเอกสารและเรียกดูเอกสารได้Digital Signature

สามารถยืนยันตัวบุคคล ในการนำเข้าหรือส่งเอกสารได้ เพื่อเป็น การป้องกันการถูกปลอมแปลงแก้ไข หรือดักอ่านข้อมูลระหว่างส่งเอกสารไปยังผู้รับWorkflow Integration

สามารถสร้าง Flow ในการส่งเอกสารได้