Report

Report Document Usage

รายงานจำนวนเอกสารเข้า / ออก ในระบบReport Document Expire

รายงานจำนวนเอกสารที่หมดอายุReport Other

รายงานอื่นๆ